Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Veri Gizliliği Politikası

 

1)   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

www.ganache.com.tr(“Web Sitesi” olarak anılacaktır), Ganache Pastacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi(“Ganache” veyaVeri Sorumlusu” olarak anılacaktır)ne aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi ve veri güvenliği, Veri Sorumlusu için büyük önem arz etmektedir.

Veri Sorumlusu olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK olarak anılacaktır) hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü(ad, soyad, TC kimlik numarası, e-posta, cinsiyet, adres, iletişim, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri ve alışveriş yapana ait bilgiler gibi) bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz; KVKK, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu  düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından, otomatik ve/ya otomatik olmayan yollarla işlenebilecek olup; ilgili mevzuatlar gereğince Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve kişisel verilerin muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri, almaya devam etmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından sadece sizin bilginiz ve/ya izniniz kapsamında temin edilebilir. Sitede otomatik yollarla işlenen veya veri sorumlusu tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verileriniz, yine Veri Sorumlusu tarafından KVKK uyarınca korunacak olup, KVKK md. 11’de belirtilen haklarınız saklı kalmak kaydıyla; kanun ve ilgili mevzuatların elverdiği süre zarfı boyunca muhafaza edilebilecektir.


Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini önemle vurgulamak isteriz.

Veri sorumlusu, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilecek hususlar kapsamında işleyebilmektedir.


Web sitemizde, Ganache tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Ganache’nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, Ganache’nin gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle web sitesinde bulunan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

 

 

2)   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

a)    KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir.

Ganache, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

Ganache, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

Ganache, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Ganache öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

b)   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

·         Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

 

·         Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

-Kanunda açıkça öngörülmekte ise, diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde,

-Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde,

-Ganache’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde,

-Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde (ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak),

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

-Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Ganache’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde, veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

c)    KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

Ganache, Kanun’un 10. maddesine ve mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

d)   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve Ganache tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Ganache’nin sunduğu ürün ve hizmetlerinin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, web sitesi, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenerek elektronik ve fiziki ortamda, Ganache’nin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak KVKK md.5’te belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun bir biçimde toplanır.

e)    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Ganache, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere (Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, iştirakler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler
Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında,  yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir
) aktarabilecektedir. Ganache, bu doğrultuda Kanun’un 8. Ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket edecektir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Ganache tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

·         Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Kişisel verilerin, Ganache tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

·         Kişisel verilerin aktarılmasının Ganache’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·         Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Ganache tarafından aktarılması,

·         Kişisel verilerin Ganache tarafından aktarılmasının Ganache’nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

·         Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Ganache’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

·         Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.  

 

3)   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Ganache, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Ganache, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Ganache, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

 

Ganache, mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Ganache, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.

 

 

4)   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, SAKLANMASI VE İMHASI

Ganache nezdinde, KVKK’nın 10. maddesi ve mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Ganache’nin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde; Görülen hizmetten yahut üretimden kaynaklı olarak işlenen kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, ara bağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, Ganache’ye beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve Abonelik Sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, Ganache’nin yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi,  hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Ganache’nin ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz,  şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla kişisel veriler işlenebilecektir.

Yine yukarıda belirtilen amaçlardan kaynaklı olarak Ganache, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar elektronik sistemlerde ve/veya arşiv merkezlerinde muhafaza edebilmektedir. Bu kapsamda Ganache, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.5)   KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE AİT HAKLAR VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel veri sahipleri KVKK md. 11 uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

Ganache’ye başvurmak suretiyle,

(1)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

(6)     KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7)    Yukarıda belirtili (5) ve (6) uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

(8)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

(9)    Kişisel verilerin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel veri sahipleri yukarıda sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Ganache’ye iletebileceklerdir.

Ganache, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, yine yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talebini usule uygun olarak Ganache’ye iletmesi durumunda, Ganache talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.6)   VERİ GİZLİLİĞİ İLKELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Ganache olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Ganache’nin
Altunizade Mahallesi, Kısıklı Cd. No: 11 / A, Nuhkuyusu Cd No: 133 / A, 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye (Noter, iadeli taahhütlü mektup vb. yollarla) adresine yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.